Tábory

Plavecká škola Nereus

Letný denný tábor

 • Základné informácie
 • Aktuálna ponuka
 • Program tábora
 • AKo sa prihlásiť do tábora?
 • Záväzné podmienky
 • Organizačné pokyny

Blížia sa letné prázdniny 2024 a my sme pre deti, ktoré majú rady pohyb, zábavu, dobrodružstvo a nechcú sa nudiť doma pripravili náš tradičný letný denný tábor. Ten je zároveň aj vhodným riešením problému, s ktorým sa v čase prázdnin v súčasnej dobe stretáva väčšina pracujúcich rodičov – čo s voľným časom dieťaťa a ako vyriešiť oprávnené obavy, čo ich dieťa či deti stvárajú bez dozoru v čase ich neprítomnosti. Ak hľadáte pre svoje deti zmysluplné aktivity, ste na správnej adrese. Letné denné tábory, ktoré plavecká škola Nereus organizuje už viac ako 10 rokov, sú našim veľmi obľúbeným programom. Deti majú príležitosť zoznámiť sa s rôznymi pohybovými aktivitami ako je plávanie, pešia turistika, vodná turistika, prvky klasických, ale aj adrenalínových športov organizovaných v prírode, na ihrisku i v telocvični. Podstatná časť aktivít prebieha v prírodnom prostredí. Dôraz kladieme aj na výchovný rozmer a preto majú deti možnosť absolvovať dopravnú výchovu či zoznámiť sa s historickými, kultúrnymi a prírodnými zaujímavosťami mesta Žilina a jeho okolia.

Letný denný letný tábor je určený pre deti od 6 do 13 rokov. Koná sa v týždenných turnusoch počas pracovných dní, denne od 8.00 do 16.00 hodiny pod vedením skúsených a predovšetkým milých a priateľských inštruktorov. Výhodou je, že väčšinu z nich deti poznajú z plaveckého výcviku. Počas každého zo šiestich naplánovaných turnusov sú pre deti pripravené zaujímavé aktivity, denné plávanie, pohybové a športové hry, návštevy atraktívnych miest a to všetko spojené s nezabudnuteľnými zážitkami a vznikom nových kamarátstiev.

Viac informácií nájdete na našej webovej stránke. Tábor je záväzne rezervovaný po zaplatení nevratnej zálohy 50 €.

Pozývame Vaše deti do prázdninového sveta denných táborov naplneného hrami, zábavou, pohybom i aktívnym oddychom. Tešíme sa na Vás!

Letný tábor - aktuálna ponuka
Na leto 2024 sme pre deti vo veku od 6 do 13 rokov pripravili nasledujúcu ponuku letných denných táborov:

 1. turnus             01.07. – 04.07. 2024                      140,00 €                 45 voľných miest
 2. turnus             08.07. – 12.07. 2024                      140,00 €                 45 voľných miest
 3. turnus             15.07. – 19.07. 2024                      140,00 €                 45 voľných miest
 4. turnus             22.07. – 26.07. 2024                      140,00 €                 45 voľných miest
 5. turnus             29.07. – 02.08. 2024                      140,00 €                 45 voľných miest
 6. turnus             05.08. – 09.08. 2024                      140,00 €                 45 voľných miest


Cena za turnus (5 dní): 140,00 EUR s DPH (bez stravy ), 170,00 EUR  s DPH (so stravou) Tábor je záväzne rezervovaný po zaplatení nevratnej zálohy  50€.

V cene sú zahrnuté náklady na prenájom priestorov (bazén, telocvičňa), starostlivosť inštruktorov, materiálne zabezpečenie tábora, občerstvenie a pitný režim, cestovné, vstupné.

Podrobnosti o programe a obsahu tábora nájdete tu.

Záväznú prihlášku do letného denného tábora si môžete stiahnúť - prihláška .

 

Letný denný tábor organizovaný Plaveckou školou Nereus, spol. s r.o. Žilina je nepobytový tábor s atraktívnym programom s dôrazom na letné športové aktivity, určený deťom vo veku 6 až 13 rokov, s dĺžkou trvania turnusu 5 dní (od pondelka do piatku s výnimkou štátnych sviatkov).

V programe letného denného tábora 2024 bude vo všetkých turnusoch sa postaráme o nezabudnuteľný program pre Vaše deti pod vedením inštruktorov a trénerov našej plaveckej školy. V každom turnuse sa budú venovať pohybovým, športovým a poznávacím aktivitám s dôrazom na čo najväčší pobyt detí vonku v prírodnom prostredí. Tomu sú prispôsobené aj všetky, predovšetkým outdoorové činnosti, ako cvičenia v prírode, rôzne dobrodružné hry, pohybové a športové aktivity, turistika a poznávanie prírody a historických zaujímavostí, celotáborové súťaže a ďalšie. Tento program podľa náplne môže byť niektoré dni viac iné menej doplnený o výučbu plávania.

S podrobným programom Vás oboznámime na začiatku každého turnusu. V prípade nepriaznivého počasia bude pre deti pripravený alternatívny program.

Príchod a odchod: rodič ráno privedie dieťa na vopred dohodnuté miesto stretnutia od 7.30 do 8.00, kde si podvečer od 16.00 do 16.30 dieťa prevezme späť. Po priložení podpísanej písomnej žiadosti môže dieťa prichádzať a odchádzať samo alebo v sprievode inej osoby ako rodiča.

Stravovanie: stravu pre dieťa zabezpečuje rodič (pitie, desiata, suchý obed). Pitný režim a malé občerstvenie (doboška) bude zabezpečené aj zo strany organizátora a to každý deň. Organizátor na základe objednávky rodiča môže denne zabezpečiť spoločný obed v dohodnutom stravovacom zariadení.

Veci potrebné do LPT: kartička poistenca (prefotená), kontakt na zákonného zástupcu, vhodné športové oblečenie (podľa počasia) a obuv (na turistiku, na športové hry v telocvični), veci na plávanie (plavky, uterák, šľapky, hygienické potreby), čiapka (aspoň šiltovka), slnečné okuliare, krém na opaľovanie, fľaša s nápojom, veci osobnej potreby, malé vreckové a predovšetkým dobrá nálada!

Základný rámcový denný program:
07:30 – 08:00 príchod detí
08:00 – 08:15 zoznámenie sa s denným programom
08:30 – 12:30 program podľa plánu
13:00 – 13:30 obed
14:00 – 15.30 program podľa plánu
16:00 – 16:30 odovzdanie detí

Všetky drobné spresnenia, prípadne zmeny programu budú denne prostredníctvom inštruktorov aktualizované.

AKO SA PRIHLÁSIŤ DO TÁBORA?

Prihlásite sa jednoducho:
 
1. Vyberte si z našej ponuky táborov turnus, o ktorý máte záujem.

2. Urobte objednávku/rezerváciu
telefonicky: 0911 393 555
e-mailom: plaveckaskola@nereus-sro.sk
osobne: v kancelárii plaveckej školy Nereus spol. s r.o., v budove Mestskej krytej plavárne na I. poschodí, ul. Vysokoškolákov 8, 010 08 Žilina
rezervácia platí 7 dní

3. Vyplňte a doručte nám záväznú prihlášku
Prihlášku si môžete stiahnuť z našej webovej stránky alebo si ju môžete vyzdvihnúť v kancelárii plaveckej školy, kde ju môžete hneď aj vyplniť. Zaplaťte po vyzvaní nevratnú zálohu 50 €. 

4. Zaplaťte za tábor najneskôr 14 dní pred začatím turnusu
Na Vašu mailovú adresu, ktorú ste uviedli na prihláške Vám pošleme faktúru, ktorú je potrebné uhradiť cez internet, alebo osobne v našej kancelárii najneskôr 14 dní pred nástupom do tábora.
Odporučame pri platbe Internet Bankingom si telefonicky alebo mailom overiť či platba nabehla.

Platiť môžete:
cez internet na náš účet na základe doručenej faktúry (Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK64 5600 0000 0003 5445 1001)
osobne v kancelárii plaveckej školy Nereus len v hotovoti 

NEZABUDNITE UVIESŤ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:
variabilný symbol: číslo faktúry
poznámka: meno a priezvisko dieťaťa (do správy pre adresáta v príkaze do banky)
 
DOKUMENTY NA STIAHNUTIE
Záväznú prihlášku do letného tábora si môžete stiahnúť, prípadne vytlačiť TU
Záväzné podmienky nájdete tu.

Zmluvný vzťah
1. Zmluvný vzťah medzi organizátorom denného tábora (ďalej LDT), spoločnosťou Nereus, spol. s r.o. a zákonným zástupcom dieťaťa ako objednávateľom (právnická alebo fyzická osoba spôsobilá na právne úkony) vzniká vyplnením záväznej prihlášky, jej potvrdením zo strany spoločnosti Nereus, spol. s r.o. a preukázaním dokladu o zaplatení poplatku objednávateľom. Zákonný zástupca zodpovedá za úplné a pravdivé údaje v prihláške. Ak objednávateľ nezaplatí poplatok najneskôr 14 dní pred začiatkom príslušného turnusu LDT, prihláška sa ruší a miesto je odstúpené inému záujemcovi.

Priebeh tábora
2. Spoločnosť Nereus, spol. s r.o. Žilina organizuje LDT pre deti vo veku od 6 do 13 rokov. Kapacita tábora je 45 detí, pričom na skupinu 8 až 10 detí pripadá 1 inštruktor.
3. Cena za jeden turnus je 140,00 EUR/osoba. Cena je stanovená ako zmluvná cena a zahŕňa nižšie uvedené služby ako aj služby uvedené v základných informáciách. V cene je zahrnuté: programová skladba, inštruktor, poistenie, športové potreby, prenájom bazéna, prenájom telocvične, občerstvenie, diplom, fotka. V cene nie je zahrnuté organizované stravovanie).
4. Úhrada sa realizuje zaplatením plnej sumy najneskôr 14 dní pred nástupom do tábora.
5. Príchod dieťaťa do tábora (každý deň) je vždy od 7.30 do 8:00 hod. (ak nie je dohodnuté inak). Prezentácia detí začína o 08:00 hod za prítomnosti vedúceho tábora a inštruktorov. Vyzdvihnutie detí z tábora je vždy od 16:00 do 16:30 hod. (ak nie je dohodnuté inak). Akákoľvek zmena hodiny nástupu alebo návratu detí je oznámená ústne, respektíve telefonicky a to deň vopred.
6. Pri nástupe do tábora si deti prinesú: kópiu dokladu o úhrade a kópiu preukazu poistenca. Ak dieťa užíva lieky, je nutné túto skutočnosť uviesť pri nástupe v prvý deň tábora.
7. Za stratu cenností - drahé šperky, mobil, elektronika, väčšia suma peňazí organizátor tábora neručí!
8. Účasť rodiča v rámci programu letného denného tábora sa z technických a výchovných dôvodov neodporúča. V prípade nejasnosti je potrebné kontaktovať vedúceho tábora.
9. V závažnom prípade môže organizátor tábora spoločnosť Nereus, spol. s r.o. zmeniť termín, program, cenu tábora, prípadne tábor zrušiť. Ak zákonný zástupca so zmenou nesúhlasí, má právo od zmluvy odstúpiť bez účtovania storno poplatkov. Už zaplatenú sumu za tábor musí organizátor vrátiť v plnej výške.
10. Dieťa, ktoré počas tábora závažne poruší poriadok, nerešpektuje spoločný program, môže byť z tábora vylúčené, pričom zákonný zástupca nemá nárok na náhradu za nevyužité služby. Súčasne nemá právo na vrátenie zaplatenej ceny ani za služby, ktoré dieťa nevyužije vlastnou vinou. Organizátor tábora zodpovedá za organizáciu podujatia. Za škody spôsobené deťmi zodpovedá zákonný zástupca.
11. Organizátor LDT spoločnosť Nereus, spol. s r.o. je povinný dodržať všetky podmienky uvedené vo všeobecných podmienkach o účasti na tábore a v informáciách o letnom dennom tábore.

Odstúpenie od zmluvy a storno podmienky
12. Zákonný zástupca môže odstúpiť od zmluvy iba písomnou formou a uhradením storno poplatku. Odstúpenie od zmluvy je platné dňom doručenia písomného oznámenia do kancelárie spoločnosti Nereus, spol. s r.o.
13. V prípade úhrady pobytu a následného zrušenia účasti si organizátor vyhradzuje právo na storno poplatky:

- 40,00 EUR pri zrušení najneskôr do 7 dní pred začatím turnusu
- 40 % z ceny ak dôjde k zrušeniu 6. až 4. dni pred začatím turnusu
- 60 % z ceny ak dôjde k zrušeniu 3. až 1. deň pred začatím turnusu, alebo ak nenastúpi na tábor a zruší účasť ráno do 800 v deň nástupu na turnus (aj telefonicky).

Ak sa účastník z vlastnej viny nezúčastní LDT a nezruší účasť ani v deň nástupu, nemá nárok na vrátenie zaplatenej sumy.

Záverečné ustanovenia
14. Zákonný zástupca dieťaťa týmto udeľuje organizátorovi LDT spoločnosti Nereus, spol. s r.o., Vysokoškolákov 8, 010 8 Žilina, IČO: 36415138 súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov, ktoré poskytol pri registrácii na LDT organizovaný Nereus, spol. s r.o. a tiež fotografiíz DLT, ktorého sa jeho dieťa zúčasnilo. Nereus, spol. s r.o. je oprávnená osobné údaje účastníka a fotografie z táborov spracúvať, a to najmä pri organizovaní ďalších aktivít, na marketingové účely, prezentáciu a propagáciu spoločnosti. Súhlas so spracúvaním osobných údajov objednávateľ udeľuje dobrovoľne na vopred neurčenú dobu a je možné ho kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu odvolať. Objednávateľ týmto súhlasí, aby mu boli zasielané informácie o ďalších aktivitách spoločnosti Nereus, spol. s r.o.

Tieto podmienky účasti platia od 01.05.2020 a sú neoddeliteľnou súčasťou záväznej prihlášky dieťaťa na LDT. Pripomienky ako aj reklamácie treba podať písomne najneskôr do 14 dní po ukončení tábora. Privítame všetky vaše návrhy a postrehy.

15. Zákonný zástupca podpísaním Záväznej prihlášky dieťaťa do letného denného tábora organizovaného spoločnosťou Nereus, spol. s r.o. potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito záväznými podmienkami a súhlasí s nimi.

LETNÝ DETSKÝ TÁBOR - organizačné pokyny

- prihlasovanie do tábora
Dieťa je prihlásené do tábora na základe vyplnenej a podpísanej prihlášky, ktorú si môžete stiahnuť z webovej stránky plaveckej školy alebo môžete prihlášku vyplniť priamo v kancelárii Plaveckej školy Nereus na I. poschodí Mestskej krytej plavárne v Žiline. Poplatok za tábor môžete uhradiť osobne v kancelárii  plaveckej školy alebo prostredníctvom Internet Bankingu na základe vystavenej faktúry a to najneskôr 7 dní pred začiatkom tábora.

- zahájenie tábora
Zraz účastníkov denného tábora bude v pondelok pred schodmi do Mestskej krytej plavárne, v prípade zlého počasia vo vestibule Mestskej krytej plavárne o 7.45 hod. Prosíme o dochvíľnosť! Urobíme kontrolu prítomnosti, rodičia alebo iné osoby, ktoré budú sprevádzať dieťa dostanú podrobný týždenný program tábora s jedálnym lístkom.

- príchody a odchody
Ostatné dni rodič ráno privedie dieťa na Mestskú krytú plaváreň v čase od 7:30 do 8:00 hod. Prípadné zmeny miesta ranného stretnutia, ktoré závisia od programu tábora Vám oznámime vopred na začiatku turnusu, najneskôr však predchádzajúci deň. Vaše dieťa si môžete prevziať poobede v čase od 16:00 do 16:30 hod. Po priložení podpísanej písomnej žiadosti môže dieťa prichádzať a odchádzať samo alebo v sprievode inej osoby ako rodiča.

- program
Turnus denného tábora sa riadi dopredu pripraveným programom. Jeho rozpis dostanete na úvodnom stretnutí v pondelok ráno. Zmena v programe je možná a to predovšetkým vzhľadom na aktuálnu predpoveď počasia. O všetkých zmenách Vás budeme dopredu informovať a to najneskôr deň vopred.

- rámcový denný program
07:30 - 08:00 hod. príchod detí
08:00 - 08:15 hod. zoznámenie sa s denným programom
08.15 - 13:00 hod. doobedný program (pohybové hry na ihrisku, v prírode, telocvični, plávanie)
13:00 - 14:00 hod. obed
14:00 - 16:00 hod. poobedný program
16:00 - 16:30 hod. odovzdanie a odchod detí

- stravovanie
Podľa programu tábora Vám ponúkame možnosť objednať na základe jedálneho lístka pre dieťa stravu v reštaurácií Kúsok štastia . Cena obeda je 6,00 EUR (polievka, hlavné jedlo, pitie), pričom platbu za stravu je nutné zaplatiť s poplatkom za tábor vo faktúre. V prihláške sa dopredu zaškrtne, či o stravu máte záujem. Pitný režim a malé občerstvenie (doboška) je zabezpečené zo strany organizátora každý deň.

- veci potrebné do tábora
Kartička poistenca (prefotená), kontakt na zákonného zástupcu, oblečenie prispôsobené aktuálnemu počasiu, športové oblečenie a obuv do telocvične, veci na plávanie (plavky, uterák, šľapky), hygienické potreby, krém, fľaša s nápojom, veci osobnej potreby, malé vreckové, lieky.

UPOZORNENIE: odporúčame nedávať deťom do tábora mobily a iné cennosti, prípadnú komunikáciu dieťaťa s rodičom vieme zabezpečiť cez kanceláriu alebo inštruktorov tábora.

V prípade otázok  a nejasností prosím neváhajte a kontaktujte nás na t.č. 041/5002880, 0911/393555 v čase 8.00 - 16.00 hod. alebo napíšte mail: plaveckaskola@nereus-sro.sk.